https://sites.google.com/a/srk.ac.th/dlit/sci
แสดง 15 รายการ
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
1. การโคจรของดาวเทียมและการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม  Click  
2. การลำดับชั้นหิน Click  
3. กาแล็กซี่  Click  
4. กำเนิดระบบสุริยะ Click  
5. กำเนิดเอกภพ  Click  
6. ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์  Click  
7. ดวงอาทิตย์  Click  
8. เทคโนโลยีอวกาศ  Click  
9. ธรณีประวัติ (การแบ่งยุค การหาอายุหิน มาตราธรณีกาล)  Click  
10. โลกและดาราศาสตร์ การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี Click  
11. โครงสร้างโลก  Click  
12. ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา (แผ่นดินไหว)  Click  
13. ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา (ภูเขาไฟ)  Click  
14. วิวัฒนาการดาวฤกษ์  Click  
15. สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ กับ ระยะห่างของดาวฤกษ์  Click  
แสดง 15 รายการ