https://sites.google.com/a/srk.ac.th/dlit/math

แสดง 20 รายการ
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
1.  จำนวนเต็ม ที่มา ประเภทและการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม Click  
2. การบวกจำนวนเต็ม Click  
3. การลบจำนวนเต็ม Click  
4. การคูณและการหารจำนวนเต็ม Click  
5. ลำดับขั้นการคิดคำนวณ Click  
6. ความหมายของเลขยกกำลัง ตอนที่ 1 Click  
7. ความหมายของเลขยกกำลัง ตอนที่ 2 Click  
8. การคูณ เลขยกกำลัง Click  
9. การหาร เลขยกกำลัง Click  
10. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลัง Click  
11. การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ Click  
12. ตัวหารร่วมมาก และการนำไปใช้ Click  
13. ตัวคูณร่วมน้อย และการนำไปใช้ Click  
14. การประยุกต์ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น Click  
15. การแก้โจทย์ปัญหา Click  
16. การสร้างรูปสามเหลี่ยม เมื่อกำหนดความยาวของด้านให้ Click  
17. การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้ Click  
18. การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและมุมให้ Click  
19. การสร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ Click  
20. การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างเส้นตั้งฉากไปใช้ Click  
แสดง 20 รายการ