https://sites.google.com/a/srk.ac.th/dlit/math
แสดง 20 รายการ
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
1. อัตราส่วน Click  
2. สัดส่วนและโจทย์สัดส่วน Click  
3. ร้อยละ Click  
4. ร้อยละ ตอน 1 Click  
5. ร้อยละ ตอน 2 Click  
6. การเลือกใช้เครื่องมือและหน่วยในการวัดความยาว Click  
7. การเปรียบเทียบหน่วยความยาว หน่วยพื้นที่ในระบบเดียวกันและต่างระบบ Click  
8. การคาดคะเน (ความยาว,พื้นที่, ปริมาตร,น้ำหนัก,เวลาการนำไปใช้ ตอน 1 Click  
9. การคาดคะเน (ความยาว,พื้นที่,ปริมาตร, น้ำหนัก,เวลา) การนำไปใช้ ตอน 2 Click  
10. ความเท่ากันทุกประการ ตอน 1  Click  
11. ความเท่ากันทุกประการ ตอน 2 Click  
12. ความเท่ากันทุกประการ ตอน 3 Click  
13. ความเท่ากันทุกประการ ตอน 4 Click  
14. การเลื่อนขนาน Click  
15. การสะท้อน ตอน 1 Click  
16. การสะท้อน ตอน 2 Click  
17. การหมุน ตอน 1 Click  
18. การหมุน ตอน 2 Click  
19. การนำไปใช้ ตอน 1 Click  
20. การนำไปใช้ ตอน 2. Click  
แสดง 20 รายการ