https://sites.google.com/a/srk.ac.th/dlit/math
แสดง 20 รายการ
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
1. พื้นที่ของปริซึม Click  
2. ปริมาตรของปริซึม Click  
3. พื้นที่ผิวของทรงกระบอก Click  
4. ปริมาตรของทรงกระบอก Click  
5. สมการของพาราโบลา Click  
6. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 เมื่อ a ≠ 0 กรณี a 0 Click  
7. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 เมื่อ a ≠ 0 กรณี a 0 Click  
8. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + k เมื่อ a ≠ 0 กรณี a 0 Click  
9. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + k เมื่อ a ≠ 0 กรณี a 0 Click  
10. กราฟของสมการ เชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1 Click  
11. กราฟของสมการ เชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2 Click  
12.  กราฟและการนำไปใช้ Click  
13. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(x - h)2 + k เมื่อ a ≠ 0 กรณี h ≠ 0 และ k = 0 Click  
14. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(x - h)2 + k เมื่อ a ≠ 0 กรณี h ≠ 0 และ k ≠ 0 Click  
15. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + bx + c เมื่อ a ≠ 0 ตอนที่ 1 Click  
16. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + bx + c เมื่อ a ≠ 0 ตอนที่ 2 Click  
17. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + bx + c เมื่อ a ≠ 0 ตอนที่ 3 Click  
18. รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน Click  
19. รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน Click  
20. รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน - การนำไปใช้ Click  
แสดง 20 รายการ