https://sites.google.com/a/srk.ac.th/dlit/math-m4
แสดง 23 รายการ
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
1. เซต, เอกภพสัมพัทธ์, สมาชิกของเซต Click  
2. สับเซต, เพาเวอร์เซต ตอน 1 Click  
3. เพาเวอร์เซต ตอน 2,การดำเนินการของเซต ตอน 1 Click  
4. การดำเนินการของเซต ตอน 2 Click  
5. การนับจำนวนสมาชิกของเซต ตอน 1 Click  
6. การนับจำนวนสมาชิกของเซต ตอน 2 Click  
7. ความสัมพันธ์ (Relation) โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ Click  
8. การเขียนกราฟของความสัมพันธ์ Click  
9. สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ Click  
10. จำนวนจริงและการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 Click  
11. จำนวนจริงและการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 Click  
12. การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว Click  
13. การแก้อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง Click  
14. โจทย์ปัญหาอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง Click  
15. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงและการนำไปใช้ Click  
16. ฟังก์ชัน และ กราฟของฟังก์ชัน Click  
17. โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน Click  
18. ฟังก์ชันเชิงเส้น Click  
19. ฟังก์ชันกำลังสอง Click  
20. การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการ Click  
21. การนำกราฟไปใช้ในการแก้อสมการ Click  
22. การแก้โจทย์ปัญหาเอกซ์โพเนนเชียล Click  
23. ฟังก์ชันค่าสมบูรณ์ Click  
แสดง 23 รายการ