https://sites.google.com/a/srk.ac.th/dlit/math-m4
แสดง 23 รายการ
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
1. การแจกแจงความถี่ของข้อมูลและการสร้างตารางแจกแจงความถี่ ตอน 1 Click  
2. การแจกแจงความถี่ของข้อมูลและการสร้างตารางแจกแจงความถี่ ตอน 2 Click  
3. การสร้างและอ่านฮิสโทแกรม Click  
4. การสร้างและอ่านแผนภาพต้น - ใบ Click  
5. การหาเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ Click  
6. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม Click  
7. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่และที่มีการถ่วงน้ำหนัก Click  
8. มัธยฐานและฐานนิยม Click  
9. การประยุกต์ค่ากลางในการแก้โจทย์ปัญหา Click  
10. การวัดการกระจายของข้อมูล Click  
11. การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล และแผนภาพกล่อง Click  
12. การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ หรือการหาพจน์ที่ n Click  
13. การหาพจน์ทั่วไปของลำดับพหุนาม Click  
14. การหาจำนวนพจน์ของลำดับเลขคณิต Click  
15. การสร้างลำดับทั่วไปจากเงื่อนไขที่กำหนด Click  
16. การแก้โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต Click  
17. ความหมายของลำดับเรขาคณิต และการหาลำดับเรขาคณิต Click  
18. การหาจำนวนพจน์ของลำดับเรขาคณิต และการจำแนกประเภทของลำดับ Click  
19. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการสมมติลำดับเรขาคณิต Click  
20. การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต Click  
21. การแก้โจทย์ปัญหาอนุกรมเลขคณิต Click  
22. การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต Click  
23. การแก้โจทย์ปัญหาอนุกรมเรขาคณิต Click  
แสดง 23 รายการ