https://sites.google.com/a/srk.ac.th/dlit/social
แสดง 19 รายการ
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
1. กลไกราคาและการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ Click  
2. นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล Click  
3. ปัญหาและผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด Click  
4. ปัญหาและผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด Click  
5. 05-สังคมศึกษา การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและ การค้าระหว่างประเทศ Click  
6. สงครามโลกครั้งที่ 1 Click  
7. สงครามโลกครั้งที่ 2 Click  
8. พัฒนาการของไทยในสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ ตอนที่ 1 Click  
9. พัฒนาการของไทยในสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ ตอนที่ 2 Click  
10. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 1 Click  
11. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 2 Click  
12. การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 1 Click  
13. การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เหนือ ตอน 2 Click  
14. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคม ของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 1 Click  
15. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคม ของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 2 Click  
16. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคม ของทวีปอเมริกาใต้ ตอน 1 Click  
17. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคม ของทวีปอเมริกาใต้ ตอน 2 Click  
18. ปัญหาผลกระทบและ แนวทางแก้ไขสิ่งแวดล้อม ในทวีปอเมริกาเหนือ Click  
19. ปัญหาผลกระทบและ แนวทางแก้ไขสิ่งแวดล้อม Click  
แสดง 19 รายการ