https://sites.google.com/a/srk.ac.th/dlit/thai-1
แสดง 20 รายการ
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
1. การอ่านจับใจความสำคัญ ตอน 1 Click  
2. การอ่านจับใจความสำคัญ ตอน 2 Click  
3. การอ่านสรุปความ Click  
4. การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน Click  
5. อธิบายคำเปรียบเทียบ คำที่มีหลายความหมาย Click  
6. การอ่านตีความ Click  
7. การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม ตอน 1 Click  
8. การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม ตอน 2 Click  
9. การเขียนเรียงความ ตอน 1 Click  
10. การเขียนเรียงความ ตอน 2 Click  
11. การเขียนย่อความ. Click  
12. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน Click  
13. การเขียนแสดงความคิดเห็น Click  
14. การวิเคราะห์วิจารณ์สื่อ Click  
15. กาพย์ยานี 11 Click  
16. นิราศภูเขาทอง Click  
17. กาพย์พระไชยสุริยา Click  
18. รู้หลักการสร้างคำ คำประสม คำซ้อน คำพ้อง ตอน 1 Click  
19. รู้หลักการสร้างคำ คำประสม คำซ้อน คำพ้อง ตอน 2 Click  
20. รู้หลักการสร้างคำ คำประสม คำซ้อน คำพ้อง ตอน 3 Click  
แสดง 20 รายการ