https://sites.google.com/a/srk.ac.th/dlit/thai-1
แสดง 20 รายการ
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
1. การจับใจความสำคัญจากการอ่านบทความ Click  
2. การอ่านสารโน้มน้าวใจ Click  
3. การอ่านวิเคราะห์สาร Click  
4. การเขียนแสดงความคิดเห็นจากข่าวและเหตุการณ์สำคัญ Click  
5. การเขียนเรียงความ ตอนที่ 1 Click  
6. การเขียนเรียงความ ตอนที่ 2 Click  
7. ภาษาไทย ม.2การสร้างคำ คำประสมคำซ้ำ คำซ้อน ตอน 1 Click  
8. การสร้างคำ คำประสมคำซ้ำ คำซ้อน ตอน 2. Click  
9. คำสมาสและคำสมาสแบบสนธิ ตอน 1 Click  
10. คำสมาสและคำสมาสแบบสนธิ ตอน 2 Click  
11. คำบาลี คำสันสกฤต Click  
12. การแต่งบทร้อยกรอง Click  
13. การพูดวิเคราะห์วิจารณ์ Click  
14. จุดประกายการเขียน ตอนที่ 1 Click  
15. จุดประกายการเขียน ตอนที่ 2 Click  
16. จุดประกายการเขียน ตอนที่ 3 Click  
17. การฝึกทักษะการฟัง ตอนที่ 1 Click  
18. การฝึกทักษะการฟัง ตอนที่ 2 Click  
19. สำนวนสุภาษิตเกี่ยวกับการพูด ตอนที่ 1 Click  
20. สำนวนสุภาษิตเกี่ยวกับการพูด ตอนที่ 2 Click  
แสดง 20 รายการ