https://sites.google.com/a/srk.ac.th/dlit/thai-1
แสดง 21 รายการ
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
1. เสียงในภาษา ตอน 1 Click  
2. เสียงในภาษา ตอน 2 Click  
3. องค์ประกอบของพยางค์และคำ ตอน 1 Click  
4. องค์ประกอบของพยางค์และคำ ตอน 2 Click  
5. การอ่านจับใจความคำนมัสการ Click  
6. การอ่านแปลความ (นิราศนรินทร์) Click  
7. การอ่านตีความ (นิราศนรินทร์) Click  
8. การอ่านขยายความ (นิทานเวตาล) Click  
9. การเขียนผังความคิด Click  
10. การเขียนย่อความ Click  
11. หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น (เรื่องอิเหนา) Click  
12. หลักการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ (เรื่องอิเหนา) Click  
13. หลักการวิเคราะห์โครงเรื่อง แยกแยะตามองค์ประกอบของเรื่อง (เรื่องอิเหนา) Click  
14. หลักการวิเคราะห์แนวคิดสำคัญของเรื่อง (เรื่องอิเหนา) Click  
15. การเขียนอธิบาย Click  
16. บทพระราชนิพนธ์ หัวใจชายหนุ่ม ตอน 1 Click  
17. บทพระราชนิพนธ์ หัวใจชายหนุ่ม ตอน 2 Click  
18. บทพระราชนิพนธ์ หัวใจชายหนุ่ม ตอน 3 Click  
19. การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ Click  
20. การจดบันทึกความรู้ Click  
21. การเขียนสะกดคำ Click  
แสดง 21 รายการ