https://sites.google.com/a/srk.ac.th/dlit/thai-1
แสดง 20 รายการ
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
1. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ตอนที่ 1 Click  
2. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ตอนที่ 2 Click  
3. การตีความ แปลความหมาย ขยายความจากเรื่องที่อ่าน ตอนที่ 1 Click  
4. การตีความ แปลความหมาย ขยายความจากเรื่องที่อ่าน ตอนที่ 2 Click  
5. การพูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะ ตอนที่ 1 Click  
6. การพูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะ ตอนที่ 2 Click  
7. การร้อยเรียงประโยค ประโยคความซ้อน ตอน 1 Click  
8. การร้อยเรียงประโยค ประโยคความซ้อน ตอน 2 Click  
9. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ตอนที่ 1 Click  
10. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ตอนที่ 2 Click  
11. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ตอนที่ 3 Click  
12. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี ประเภทบันเทิงคดี ตอน 1 Click  
13. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี ประเภทบันเทิงคดี ตอน 2 Click  
14. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี ประเภทสารคดี ตอน 1 Click  
15. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี ประเภทสารคดี ตอน 2 Click  
16. ภาษากับวัฒนธรรม ภาษาถิ่น ตอน 1 Click  
17. ภาษากับวัฒนธรรม ภาษาถิ่น ตอน 2 Click  
18. เสียงในภาษา ตอนที่ 1 Click  
19. เสียงในภาษา ตอนที่ 2 Click  
20.  เสียงในภาษา ตอนที่ 3 Click  
แสดง 20 รายการ