https://sites.google.com/a/srk.ac.th/dlit/thai-1
แสดง 20 รายการ
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
1. การเขียนโครงงาน Click  
2. การเขียนโครงเรื่องสารคดี Click  
3. การเขียนบันเทิงคดี (เรื่องสั้น) Click  
4. การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า Click  
5. การใช้กระบวนการคิดในการอ่าน Click  
6. การใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน(กาพย์เห่เรือ) Click  
7. การตีความจากเรื่องที่อ่าน Click  
8. การโต้แย้ง Click  
9. การโน้นน้าวใจ Click  
10. การประเมินการพูด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ Click  
11. การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม Click  
12. การพูดประเมินเรื่องที่ฟังและดู Click  
13. การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม Click  
14. การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี Click  
15. การแสดงทรรศนะ Click  
16. การอนุมาน Click  
17. การอ่านวิจารณญาณ Click  
18. ภาษาและเหตุผล Click  
19. รสวรรณคดี Click  
20. หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์ Click  
แสดง 20 รายการ